Zápis do MŠ 9.-16.5.2024

Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání:

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se v souladu s §34 odst. 2, školského zákona koná od 9. do 16. května 2024 v Mateřské škole Dolní Třebonín a bude složen ze dvou kroků:

 • Podání elektronické přihlášky rodičem prostřednictvím tohoto odkazu v termínu od 29.4. do 8.5.2024
 • odkaz bude funkční od 29.4. do 8.5.2024,
 • umožňuje on-line vyplnění údajů o dítěti v interaktivním formuláři, zjednodušuje administraci a evidenci uchazečů, nejedná se o podání žádosti a je nutné přistoupit ke druhému kroku...
 • Podání podepsané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v termínu od 9.5 do 16.5.2024 jedním z těchto způsobů:
  • osobním předáním proti podpisu do rukou pověřeného pedagoga MŠ
  • datovou schránkou (není nutný podpis)
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

V případě, že bude podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

S žádostí je nutné přinést potvrzení pediatra o řádném očkování. To se netýká dětí, které mají povinnost předškolního vzdělávání.

Děti mladší 3let (počítáno k 31.8.2024) nemají na přijetí právní nárok.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platná pro školní rok 2024/2025:

Věková skupina (počítáno vždy k 31.8.2024)

předškolák 6letý a starší s odkladem školní docházky 6 bodů
předškolák 5letý 5 bodů
dítě 4leté 4 body
dítě 3leté 3 body
dítě 3leté (od 1.9.2024 do 31.12.2024) 2,5 bodu
dítě 2leté 2 body
dítě 1leté nepřijímáme

 

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu Mateřské školy Dolní Třebonín 6 bodů
Trvalý pobyt mimo školský obvod Mateřské školy Dolní Třebonín 1 bod

 

Sourozenec dítěte v MŠ

Děti, které mají v naší MŠ sourozence a ten ji bude navštěvovat i po 1.9.2024 0,5 bodu
Dvojčata, trojčata – body obdrží všechny děti 0,1 bodu

 

Den věku dítěte v roce narození

Za každý den k 31.8. 0,002 bodu

 

Poznámky

Školský obvod Mateřské školy Dolní Třebonín zahrnuje tyto obce: Dolní Svince, Prostřední Svince, Horní Svince, Záluží, Štěkře, Čertyně, Horní Třebonín, Dolní Třebonín.

V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, která dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě nebo pokud bude přijato dítě mladší 3 let. Počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.


Vyhodnocení žádostí

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít svého procesního práva vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí, a to dne 12. června 2024 v době od 8:00 do 12:00 hodin v ředitelně ZŠ.

Po výše uvedeném termínu rozhodne ředitel školy o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději dne 14. června 2024 podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na webu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na žádosti o přijetí.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala.

V Dolním Třeboníně
dne: 19. 4. 2024
Mgr. Jan Švec, ředitel školy


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Potvrzení lékaře o povinném očkování

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: