Zápis do 1. ročníku ZŠ 18. a 19.4.2024

Místo konání zápisu: I. třída Základní školy Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 81, 382 01.

Zápis dětí proběhne ve čtvrtek 18. a v pátek 19. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin.

Zákonným zástupcům, jejichž dítě navštěvuje naši MŠ, bude předána pozvánka na konkrétní hodinu.

Zápis ostatních dětí se uskuteční ve stejném termínu. Den a čas je třeba domluvit telefonicky předem u učitelky 1. ročníku ZŠ nebo ředitele školy.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ je složen ze 2 kroků:

 1. Podání elektronické přihlášky rodičem - odkaz bude dostupný od 8. do 17.4.2024. Po odeslání elektronické přihlášky vám bude doručen email s registračním číslem. Nově je k dispozici videonávodNásledně je nutné...
 2. Podání podepsané žádosti o přijetí - v den zápisu. Můžete vytisknout a přinést vyplněnou žádost nebo vyplnit tiskopis přímo na místě.

Dále budete k zápistu potřebovat:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce

Pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky budete potřebovat:

 • písemnou žádost o odklad povinné školní docházky - můžete vytisknout nebo vyplnit přímo na místě
 • písemné doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • písemné doporučení školského poradenského zařízení

Formální a neformální část zápisu

Zápis bude v souladu s §3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, rozdělen na formální a neformální část. K zápisu se dostaví zákonný zástupce zapisovaného dítěte. Zapisované dítě se zápisu účastnit nemusí, ale i přes to jeho přítomnost doporučujeme (zejména u dítěte, které nebude žádat o odklad).

Při formální části proběhne podání písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ nebo podání žádosti o odklad povinné školní docházky. V části neformální, se souhlasem zákonného zástupce, pak rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem zaměřený na motivaci dítěte a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

Rozhodnutí

Rozhodování o přijetí, nepřijetí či povolení odkladu se řídí správním řádem. O přijetí do 1. ročníku naší základní školy bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, nejdéle do 30 dnů od zahájení řízení, pokud nedojde k přerušení tohoto řízení.

 • V případě rozhodnutí o přijetí dítěte bude tato skutečnost oznámena dle §183 odst. 2) Školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, na nástěnce ZŠ a na internetových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. Zveřejněním seznamu registračních čísel se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte, stejně jako rozhodnutí o povolení odkladu školní docházky doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ platná pro školní rok 2024/2025

Podle § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji s ohledem na zajištění vhodných podmínek provozu a výchovně vzdělávací práce naší malotřídní školy počet žáků přijímaných do prvního ročníku na 19.

O přijímání žáků do základní školy bude rozhodováno na základě vyplněných údajů v písemné žádosti o přijetí do 1. ročníku základní školy a podle stanovených kritérií pro přijetí s ohledem na aktuální kapacitu jednotlivých tříd a nepřekročitelné počty žáků stanovené školským rejstříkem a v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona. V případě nepřijetí dětí s trvalým pobytem ve školském obvodu spádové školy se postupuje podle § 178 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tvorbě kritérií bylo přihlédnuto k Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce čj.: MSMT-27988/2016 a k Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce Sp. zn. 14/2017/DIS/VB.

Pořadí přijímaných žáků bude stanoveno podle těchto kritérií:

 1. Děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy obce Dolní Třebonín dle § 178 odst. 2 písm a) zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. (Dolní Svince, Prostřední Svince, Horní Svince, Záluží, Štěkře, Čertyně, Horní Třebonín, Dolní Třebonín).
 2. Děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy, jejichž sourozenec je již žákem této základní školy nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí této základní školy.
 3. Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové školy.

Poznámky:

 • K časovému pořadí u zápisu se při rozhodování nepřihlíží.
 • V případě, že v jednom z kritérií bude překročen stanovený počet přijímaných žáků, rozhodne o přijetí los. Losovat se bude ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení školy. Losována budou registrační čísla přidělená žadatelům při zápisu.
 • Žáci, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, se nestávají automaticky žáky školy. Jsou povinni se znovu dostavit k zápisu, podat žádost o přijetí do 1. ročníku a platí pro ně stejná kritéria, jako pro ostatní žadatele. Pouze v případě, že bude překročen stanovený počet přijímaných žáků v kritériu č. 1, budou tyto odkladové děti přijaty přednostně a nebude u nich provedeno losování.
 • Kritérium č. 2 se vztahuje na sourozence vlastní (plnorodé a polorodé) i nevlastní.

V Dolním Třeboníně dne: 11. 3. 2024, Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: